dissabte, 23 de març del 2013

VISITA GUIADA PER VINAIXA


Unes quantes fotos d'ahir, a la XIX trobada de la ZER Riu Set a Vinaixa. Els alumnes i alguns professors van fer una visita guiada per la població de la mà del soci del CEG Joan Palau.

dijous, 21 de març del 2013

TROBADA DE LES ASSOCIACIONS DE DONES DE LES GARRIGUES A VINAIXA

 
El proper 14 d'abril, les dones associades de la comarca aniran a caminar a Vinaixa per la RUTA DE LES FONTS, i després Joan Plau, membre del CEG, els farà una visita guiada pel poble i l'església.  

JOSEP RUBIÓ, PRESIDENT DEL CENTRE D'ESTUDIS DE LES GARRIGUES, PARTICIPARÀ EN UNA TAULA RODONA SOBRE LES TROBADES DELS CENTRES D'ESTUDIS EN EL MARC DE RECERCAT A RIPOLL
PRESENTACIÓ DE L'AUDIOVISUAL DE LES CAMPANES A VINAIXADues fotos de dissabte passat a Vinaixa, en la projecció de l'audiovisual de les campanes, on es recullen imatges de tot el procès, fosa, benedicció i penjada al campanar. Prsentació a càrrec d'Isidre Pinyol, Antoni Quintana i Joan Palau, membres del CEG.

dissabte, 16 de març del 2013

CONVOCATÒRIA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL CENTRE D'ESTUDIS DE LES GARRIGUES


MOSTRA DE FITXA, AMB DADES PROVISIONALS, PER A L'ESTUDI DELS HOSPITALS I INSTITUCIONS ASSISTENCIALS (HOSPITAL DE FULLEDA)


PROJECTE D’ESTUDI DELS HOSPITALS I DE LES INSTITUCIONS ASSISTENCIALS DE LA COMARCA DE LES GARRIGUES

Centre d’Estudis de les Garrigues

 

FITXA NÚM.:  FulledaHosp/1/prov.                    REVISIÓ NÚM.: 1

AUTOR: Santi Arbós (CEG)                                 DATA: 21 de febrer 2013

 

-Localitat: Fulleda.

 

-Nom de la institució: Hospital de Fulleda.

 

-Lloc on estava situat: molt probablement, dins del que actualment és l’edifici de l’Ajuntament, al carrer del Forn. Caldria afinar més i esbrinar si era a l'edifici antic o a la part de l'ampliació que es va fer a finals del segle XX.

 

-Període de funcionament conegut: edat mitjana – segle XIX.

 

-Documentació consultable:

            -Dipositada en arxius:

                        Llibre de la administració del Hospital del present lloc de Fulleda, (AHAT: Fulleda, caixa 3, 5).

                        Capbreu del Hospital del present lloch de Fulleda, (AHAT: Fulleda, caixa 3, 18).

            -Bibliografia:

Continente, Juan-Antonio i Arbós, Santi. Fulleda. Un poble de les Garrigues. Col×lecció "Viles i ciutats", núm. 20. Diputació de Lleida i Ajuntament de Fulleda. Lleida, 1993. Pàg. 136-138.

Arbós, Santi. Onomàstica de Fulleda (Garrigues). Col·lecció “Monografies”, núm. 25. Institut Cartogràfic de Catalunya i Societat d’Onomàstica. Barcelona, 2004.

            -Altres dades:

                        -Internet:---

                        -Memòria oral: actualment desapareguda. Encara a mitjans del segle XX, Juan Antonio Continente va sentir comentar alguna cosa sobre l'antic hospital a la gent més gran del poble.

-Funcionament:

            -Òrgans de direcció: els comptes de l'hospital es retien davant el vicari de Fulleda, que era el que portava el llibre de la institució, però l'administració devia ser compartida o requeia principalment en l'Ajuntament a través del batlle o d'algun dels regidors que actuaven amb el títol de col·lectors o administradors.

A partir de 1820, aproximadament, l'Ajuntament es desentén de les seves obligacions i el vicari o capellà es converteix en l'únic administrador de l'establiment.

            -Serveis que proporcionava:

                        -Allotjar els rodamóns que passaven pel poble

                        -Allotjar alguns malalts

                        -Fer caritat als pobres

                        -Compra de medicines i aliments per als malalts      

            -Propietats:---

            -Vida econòmica:

                        -Ingressos (segle XVIII-XIX):

                                   -Fixos: cobraments de les pensions anuals dels censals imposats en èpoques anteriors i que ascendien a la minúscula quantitat de 4 lliures, 12 sous i un diner. Els problemes per fer efectius aquests diners serien constants fins que cap al 1832 es deixen de cobrar definitivament.

                        -Despeses: manteniment de l'edifici (paleta, fuster...), llits, roba, aliments, medicines, almoines...

            -Síntesi històrica: amb alguna dada fragmentària de finals de l'edat mitjana, la institució ens és relativament coneguda des del segle XVIII fins a la seva desaparició cap al 1862. Durant aquesta època se succeeixen les crisis en els ingressos derivades de diversos sotracs econòmics i socials, guerres... i les despeses acostumaven a superar les entrades. Tot i així, com una certa excepció, el període 1768-91 és d'una certa bonança, amb el cobrament íntegre de les pensions, saldos anuals positius, comptes detallats... El segle XIX, amb la Guerra del Francès, la generalització dels impagaments dels censals i la inhibició de l'Ajuntament faran entrar en agonia la institució que es limitarà a algunes almoines fruit dels captiris que farà el mateix vicari a l'església.

 

-Possibilitats d’estudi: per la documentació conservada, gairebé exclusivament a l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona, hi hauria possibilitats d’elaborar un estudi d’una certa entitat.

 

-Possibilitats de reivindicació: divulgació local i global dels estudis que es puguin portar a terme i col·locació d’algun tipus d’element recordatori (per exemple, una placa) al lloc on hi havia hagut l’hospital (actual Ajuntament).

 

-Altres aspectes:---

 

-Annex fotogràfic:---

FITXA PER A L'ESTUDI

Seguint la notícia que us avançàvem aquí, us adjuntem la fitxa que proposem per fer aquest estudi. Us emplacem a tots els interessats que elaboreu aquestes fitxes dels vostres pobles o llocs d'estudi i que les trameteu al Centre d'Estudis de les Garrigues.

Trobareu la fitxa en format .doc, per si us és més fàcil d'emplenar, aquí.
 
PROJECTE D’ESTUDI DELS HOSPITALS I DE LES INSTITUCIONS ASSISTENCIALS DE LA COMARCA DE LES GARRIGUES

Centre d’Estudis de les Garrigues

 

FITXA NÚM.:                                                         REVISIÓ NÚM.:

AUTOR:                                                                  DATA:

 

-Localitat:

-Nom de la institució:

-Lloc on estava situat:

-Període de funcionament conegut:

-Documentació consultable:

            -Dipositada en arxius:

            -Bibliografia:

            -Altres dades:

                        -Internet:

                        -Memòria oral:

-Funcionament:

            -Òrgans de direcció:

            -Serveis que proporcionava:

            -Propietats:

            -Vida econòmica:

                        -Ingressos:

                        -Despeses:

            -Síntesi històrica:

-Possibilitats d’estudi:

-Possibilitats de reivindicació:

-Altres aspectes:

-Annex fotogràfic:

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 'VINCLES I ARRELS' DEL CENTRE D'ESTUDIS DE LES GARRIGUES A JUNEDAdimecres, 13 de març del 2013

PROJECCIÓ D'UN DVD SOBRE LA CONSTRUCCIÓ DE LES CAMPANES I VISITES GUIADES A VINAIXA

 
Aquest proper dissabte dia 16 de març, a les 6 de la tarda, al Centre Cívic de Vinaixa, es projectarà un DVD del procés de la construcció de les campanes desde la fosa a la benedicció per la festa major i la penjada al campanar.

La presentació anirà a càrrec del Joan Palau i també hi intervindran l'Isidre Piñol de l'associació de campaners de la comarca i l'Antoni Quintana que es qui ha fet el muntatge de les imatges, tots tres del CEG, dintre els actes de la Fira de l'Oli i la Pedra.

L'endemà, diumenge 17 de març,  el joan Palau farà una visita guiada pel nucli antic i l'església de Vinaixa a 3/4 d'11 del matí. Aquesta visita es repetirà el dia 22 de març, amb motiu de la XIX Trobada ZER RIU SET que congregarà alumnes i professors de les escoles que formen part d'aquesta zona escolar rural.

NORMES PER A LA PRESENTACIÓ DE TREBALLS A LA IX TROBADA D'ESTUDIOSOS DE LES GARRIGUES

 

Amb motiu de la IX Trobada d’Estudiosos de la Comarca de les Garrigues, organitzada conjuntament pel Consell Comarcal de les Garrigues, el Centre d’Estudis de les Garrigues i l’Ajuntament de Fulleda, que tindrà lloc al municipi de Fulleda el dissabte 26 d’octubre d’enguany, ens plau comunicar-vos les normes a les quals hauran d’acollir-se els treballs que s’hi presentin i, alhora, us adjuntem una butlleta d’inscripció per si us interessa participar-hi.

 

NORMES BÀSIQUES

 

A. Requisits dels treballs que poden presentar-se


 

1. L’àmbit d’estudi és el conjunt de les Garrigues, i el treball pot comprendre diversos municipis o un de sol de la comarca.

 

2. Cal que l’estudi sigui un treball de recerca o investigació científica en llengua catalana.

 

3. No es pot presentar un treball ja publicat. Aquest ha de ser inèdit. Els autors responen de l’autoria i l’originalitat del treball i amb la presentació d’aquest declaren que no és còpia, arranjament o adaptació de cap altre treball prèviament publicat. L’incompliment d’aquesta obligació per part d’un autor comportarà que aquest assumeixi tota la responsabilitat davant tercers.

 

4. Les temàtiques possibles de treball són: antropologia, arqueologia, art, botànica, demografia, dret, economia, etnologia, filologia, geografia, història, iconografia i sociologia. En cas que el tema sigui diferent als esmentats, cal consultar-ho a la Comissió Avaluadora.

 

5. Els estudis han d’indicar les fonts consultades i la bibliografia de la manera següent:

 

Llibre:

COGNOM, Inicial del nom; Títol del llibre en cursiva, ciutat: editorial, any

Exemple:

QUERALT, R.; Impacte ambiental del despoblament, Lleida: Pagès editors, 1999.

 

Article de revista i/o llibre:

COGNOM, Inicial del nom; “Títol de l’article entre cometes” dins Títol de la revista en cursiva, número, lloc publicació, any. Pàgines.

Exemple:

MARTÍN, F.; “La mort de Diether Rudloff” dins I Trobada d’Estudiosos de la comarca de Les Garrigues, 1, Les Borges Blanques, 1999. Pàg. 133-145.

 

En cas que el llibre o article tingui més de tres autors s’ha de posar: MARTÍN, F. et alt.;

 

6. Totes les notes i citacions han d’anar a peu de pàgina ordenades numèricament.

 

7. Els estudis s’han de presentar necessàriament mitjançant suport informàtic, en fulls DIN-A4, per una cara, amb espai 1,5 i amb dos centímetres de marge als quatre costats. Cal presentar el treball original imprès, juntament amb el contingut del text en un disquet informàtic o CD amb el processador de textos Word 2008 o inferior amb la lletra Times New Roman 12. El text ha d’estar justificat però sense sagnat a l’inici de paràgraf.

 

8. El complement gràfic dels treballs (fotografies, gràfics, imatges, mapes i plànols) s’ha d’entregar  juntament amb el lliurament del text. Seria desitjable que s’entregués en format original en benefici de la qualitat final de la publicació. En cas que no sigui l’original l’autor assumeix la qualitat de la impressió.

 

9. Les fotografies que s’adjuntin al text, han d’anar acompanyades de la font i/o dels permisos corresponents per poder utilitzar-les. Les imatges que no aportin aquesta informació, podran ser rebutjades per la Comissió Avaluadora.

 

10. El contingut, la bibliografia, les fotografies, els gràfics, etc., no poden excedir de 25 fulls. Si se sobrepassa aquest màxim cal consultar-ho a la Comissió Avaluadora.

 

B. Procediment per a la selecció de les exposicions  i dels treballs

 

1. Per a poder participar a la IX Trobada d’Estudiosos és imprescindible la presentació de la butlleta d’inscripció, abans del 31 maig de 2013 amb un petit resum d’unes deu línies on s’han de fer constar els objectius i/o contingut del treball.

 

2. Cal presentar els treballs completament acabats el dia 13 de setembre de 2013. Els treballs lliurats fora de termini no seran acceptats.

 

3. Les butlletes d’inscripció i els treballs han de presentar-se al domicili social del Centre d’Estudis de les Garrigues (seu del Consell Comarcal) av. de Francesc Macià, 54, 25400, les Borges Blanques o bé per correu electrònic a l’adreça ce.es.garrigues@hotmail.com

4. Els treballs presentats seran avaluats per una Comissió que estarà formada per 3 membres del Centre d’Estudis de les Garrigues, 2 representants escollits per l’Ajuntament de Fulleda i un representant designat pel Consell Comarcal.

 

5. En cas que ho consideri pertinent, la Comissió Avaluadora pot formular observacions destinades a millorar la qualitat dels treballs presentats. La no acceptació per l’autor dels suggeriments de la Comissió Avaluadora implica la no participació en la Trobada.

 

6. El fet de participar en aquesta IX Trobada implica l’acceptació de totes i de cadascuna d’aquestes normes bàsiques. L’incompliment d’aquestes normes comporta la no participació i publicació del treball.

JA US PODEU INSCRIURE A LA IX TROBADA D'ESTUDIOSOS DE LA COMARCA DE LES GARRIGUES QUE TINDRÀ LLOC AQUEST MES D'OCTUBRE A FULLEDA!

I la butlleta d'inscripció en format .doc aquí.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ: ABANS DEL 31 DE MAIG DE 2013