dilluns, 17 de juny del 2013

VI PREMI DE JOVES INVESTIGADORES I INVESTIGADORS LES GARRIGUES

VI Premi joves investigadores i investigadors. Les
Garrigues
 


 
Amb els objectius de fomentar la investigació entre els i les joves, donar suport i potenciar l’esperit de recerca i la creativitat científica, i al mateix temps, fer veure la investigació com una opció més de sortida al món laboral, el Centre d’Estudis de les Garrigues i el Consell Comarcal de les Garrigues amb la col·laboració de la Direcció General de Joventut,
convoquen el VI Premi joves investigadors/es de Les Garrigues

1.- Participants
 
 
 
Hi podran participar tots els joves d’edats compreses entre 16 i 30 anys, sempre que el tema estudiat sigui d’àmbit garriguenc.

2.- Premis


Es concediran tres premis: un primer premi per valor de 400 euros, un segon premi de 200 euros i un tercer premi de 100 euros.

3.- Condicions dels treballs


El premi està obert a treballs inèdits d’investigació i de recerca, que estudiïn aspectes vinculats al món de la llengua, la literatura, la història, l’art, l’arqueologia, l’etnologia, l’antropologia, la botànica, l’economia o qualsevol altre àmbit relacionat amb la comarca de les Garrigues o qualsevol dels seus municipis.
Els treballs s’han de presentar en llengua catalana i mitjançant suport informàtic, en fulls DIN-A4, per una cara, amb espai 1,5 i amb dos centímetres de marge als quatre costats. Cal presentar el treball original imprès, juntament amb el contingut del text en un CD amb el processador de textos Word 2008 o inferior amb la lletra Times New Roman 12. El text ha d’estar justificat però sense sagnat a l’inici de paràgraf.

4.- Presentació i terminis


Els treballs no podran presentar-se signats, ni amb cap identificatiu que en delati la procedència. S’hauran d’entregar degudament tancats en un sobre dins del qual n’hi haurà un altre amb les dades personals de l’autor (nom, cognoms, adreça, població, edat, telèfon, correu electrònic i fotocòpia del DNI).
Els treballs s’hauran de presentar al registre del Consell Comarcal de les Garrigues situat a l’Avinguda Francesc Macià, 54 de les Borges Blanques (C.P. 24500), seu del Centre d’Estudis de les Garrigues (CEG), fent referència al VI Premi de Joves Investigadors i investigadores. El termini de presentació de treballs finalitzarà el divendres 19 de juliol de
2013.

5.- Jurat i veredicte


El jurat qualificador farà públic el seu veredicte durant la segona quinzena d’octubre. Aquest veredicte serà inapel·lable i podrà declarar desert algun dels premis.

 
 
 
El jurat estarà integrat per:
- Dos membre designats pel Centre d’Estudis de les Garrigues.
- Dos membres designats pel Consell Comarcal (Joventut i Cultura).
- Un membre designat pel Servei Educatiu de les Garrigues (SE).

- Un membre designat per la Generalitat de Catalunya a través de la Coordinació


Territorial de Joventut a Lleida.
El lliurament de premis es realitzarà en un acte públic, que serà oportunament anunciat.
Els premiats cediran amb exclusiva, al Centre d’Estudis de les Garrigues, els drets de publicació o coedició dels treballs en català i en suport físic o electrònic, sempre que el Centre d’Estudis de les Garrigues formalitzi el contracte d’edició o publiqui els treballs en el termini màxim de dos anys a comptar de la data de lliurament del treball. En tot cas, en qualsevol edició total o parcial dels treballs o de les obres en les quals s’incloguin, s’ha de fer constar que ha obtingut el Premi joves investigadors de les Garrigues. Passats els dos anys, els treballs es guardaran a l’arxiu del Centre d’Estudis i podran ser consultats per qualsevol estudiós sobre el tema, citant o referenciant la seva autoria.
Les obres guanyadores podran exposar-se públicament a la IX Trobada d’estudiosos de la comarca i el Centre d’Estudis de les Garrigues tindrà el dret de publicar-les. Les obres no guanyadores es podran recollir a la seu del CEG de l’1 al 30 de desembre de 2013.

6.- Altres consideracions


La participació en aquest premi suposa la plena acceptació de tots els punts d’aquestes bases, de manera que es podran excloure els treballs que no compleixin les condicions establertes.

Les bases podran ser consultades, també, a la pàgina web del CEG, www.cegarrigues.cat i a www.oficinajove.cat/garrigues


Entitats organitzadores

-Centre d’Estudis de les Garrigues (CEG)
-Consell Comarcal de les Garrigues
. Conselleria de Cultura
. Conselleria de Joventut
- Direcció General de Joventut. Generalitat de Catalunya
. Coordinació territorial de joventut de Lleida
* Per a més informació poseu-vos en contacte amb el Consell Comarcal de les Garrigues,
973142658 (preguntar per Isidre Piñol) o amb l’Oficina Jove de les Garrigues, 973143447

( preguntant per Marta Peiró) i per electrònic a cultura@garrigues.cat,
ce.es.garrigues@hotmail.com, garrigues@oficina.cat
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada