dimecres, 13 de març del 2013

NORMES PER A LA PRESENTACIÓ DE TREBALLS A LA IX TROBADA D'ESTUDIOSOS DE LES GARRIGUES

 

Amb motiu de la IX Trobada d’Estudiosos de la Comarca de les Garrigues, organitzada conjuntament pel Consell Comarcal de les Garrigues, el Centre d’Estudis de les Garrigues i l’Ajuntament de Fulleda, que tindrà lloc al municipi de Fulleda el dissabte 26 d’octubre d’enguany, ens plau comunicar-vos les normes a les quals hauran d’acollir-se els treballs que s’hi presentin i, alhora, us adjuntem una butlleta d’inscripció per si us interessa participar-hi.

 

NORMES BÀSIQUES

 

A. Requisits dels treballs que poden presentar-se


 

1. L’àmbit d’estudi és el conjunt de les Garrigues, i el treball pot comprendre diversos municipis o un de sol de la comarca.

 

2. Cal que l’estudi sigui un treball de recerca o investigació científica en llengua catalana.

 

3. No es pot presentar un treball ja publicat. Aquest ha de ser inèdit. Els autors responen de l’autoria i l’originalitat del treball i amb la presentació d’aquest declaren que no és còpia, arranjament o adaptació de cap altre treball prèviament publicat. L’incompliment d’aquesta obligació per part d’un autor comportarà que aquest assumeixi tota la responsabilitat davant tercers.

 

4. Les temàtiques possibles de treball són: antropologia, arqueologia, art, botànica, demografia, dret, economia, etnologia, filologia, geografia, història, iconografia i sociologia. En cas que el tema sigui diferent als esmentats, cal consultar-ho a la Comissió Avaluadora.

 

5. Els estudis han d’indicar les fonts consultades i la bibliografia de la manera següent:

 

Llibre:

COGNOM, Inicial del nom; Títol del llibre en cursiva, ciutat: editorial, any

Exemple:

QUERALT, R.; Impacte ambiental del despoblament, Lleida: Pagès editors, 1999.

 

Article de revista i/o llibre:

COGNOM, Inicial del nom; “Títol de l’article entre cometes” dins Títol de la revista en cursiva, número, lloc publicació, any. Pàgines.

Exemple:

MARTÍN, F.; “La mort de Diether Rudloff” dins I Trobada d’Estudiosos de la comarca de Les Garrigues, 1, Les Borges Blanques, 1999. Pàg. 133-145.

 

En cas que el llibre o article tingui més de tres autors s’ha de posar: MARTÍN, F. et alt.;

 

6. Totes les notes i citacions han d’anar a peu de pàgina ordenades numèricament.

 

7. Els estudis s’han de presentar necessàriament mitjançant suport informàtic, en fulls DIN-A4, per una cara, amb espai 1,5 i amb dos centímetres de marge als quatre costats. Cal presentar el treball original imprès, juntament amb el contingut del text en un disquet informàtic o CD amb el processador de textos Word 2008 o inferior amb la lletra Times New Roman 12. El text ha d’estar justificat però sense sagnat a l’inici de paràgraf.

 

8. El complement gràfic dels treballs (fotografies, gràfics, imatges, mapes i plànols) s’ha d’entregar  juntament amb el lliurament del text. Seria desitjable que s’entregués en format original en benefici de la qualitat final de la publicació. En cas que no sigui l’original l’autor assumeix la qualitat de la impressió.

 

9. Les fotografies que s’adjuntin al text, han d’anar acompanyades de la font i/o dels permisos corresponents per poder utilitzar-les. Les imatges que no aportin aquesta informació, podran ser rebutjades per la Comissió Avaluadora.

 

10. El contingut, la bibliografia, les fotografies, els gràfics, etc., no poden excedir de 25 fulls. Si se sobrepassa aquest màxim cal consultar-ho a la Comissió Avaluadora.

 

B. Procediment per a la selecció de les exposicions  i dels treballs

 

1. Per a poder participar a la IX Trobada d’Estudiosos és imprescindible la presentació de la butlleta d’inscripció, abans del 31 maig de 2013 amb un petit resum d’unes deu línies on s’han de fer constar els objectius i/o contingut del treball.

 

2. Cal presentar els treballs completament acabats el dia 13 de setembre de 2013. Els treballs lliurats fora de termini no seran acceptats.

 

3. Les butlletes d’inscripció i els treballs han de presentar-se al domicili social del Centre d’Estudis de les Garrigues (seu del Consell Comarcal) av. de Francesc Macià, 54, 25400, les Borges Blanques o bé per correu electrònic a l’adreça ce.es.garrigues@hotmail.com

4. Els treballs presentats seran avaluats per una Comissió que estarà formada per 3 membres del Centre d’Estudis de les Garrigues, 2 representants escollits per l’Ajuntament de Fulleda i un representant designat pel Consell Comarcal.

 

5. En cas que ho consideri pertinent, la Comissió Avaluadora pot formular observacions destinades a millorar la qualitat dels treballs presentats. La no acceptació per l’autor dels suggeriments de la Comissió Avaluadora implica la no participació en la Trobada.

 

6. El fet de participar en aquesta IX Trobada implica l’acceptació de totes i de cadascuna d’aquestes normes bàsiques. L’incompliment d’aquestes normes comporta la no participació i publicació del treball.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada