dissabte, 16 de març del 2013

MOSTRA DE FITXA, AMB DADES PROVISIONALS, PER A L'ESTUDI DELS HOSPITALS I INSTITUCIONS ASSISTENCIALS (HOSPITAL DE FULLEDA)


PROJECTE D’ESTUDI DELS HOSPITALS I DE LES INSTITUCIONS ASSISTENCIALS DE LA COMARCA DE LES GARRIGUES

Centre d’Estudis de les Garrigues

 

FITXA NÚM.:  FulledaHosp/1/prov.                    REVISIÓ NÚM.: 1

AUTOR: Santi Arbós (CEG)                                 DATA: 21 de febrer 2013

 

-Localitat: Fulleda.

 

-Nom de la institució: Hospital de Fulleda.

 

-Lloc on estava situat: molt probablement, dins del que actualment és l’edifici de l’Ajuntament, al carrer del Forn. Caldria afinar més i esbrinar si era a l'edifici antic o a la part de l'ampliació que es va fer a finals del segle XX.

 

-Període de funcionament conegut: edat mitjana – segle XIX.

 

-Documentació consultable:

            -Dipositada en arxius:

                        Llibre de la administració del Hospital del present lloc de Fulleda, (AHAT: Fulleda, caixa 3, 5).

                        Capbreu del Hospital del present lloch de Fulleda, (AHAT: Fulleda, caixa 3, 18).

            -Bibliografia:

Continente, Juan-Antonio i Arbós, Santi. Fulleda. Un poble de les Garrigues. Col×lecció "Viles i ciutats", núm. 20. Diputació de Lleida i Ajuntament de Fulleda. Lleida, 1993. Pàg. 136-138.

Arbós, Santi. Onomàstica de Fulleda (Garrigues). Col·lecció “Monografies”, núm. 25. Institut Cartogràfic de Catalunya i Societat d’Onomàstica. Barcelona, 2004.

            -Altres dades:

                        -Internet:---

                        -Memòria oral: actualment desapareguda. Encara a mitjans del segle XX, Juan Antonio Continente va sentir comentar alguna cosa sobre l'antic hospital a la gent més gran del poble.

-Funcionament:

            -Òrgans de direcció: els comptes de l'hospital es retien davant el vicari de Fulleda, que era el que portava el llibre de la institució, però l'administració devia ser compartida o requeia principalment en l'Ajuntament a través del batlle o d'algun dels regidors que actuaven amb el títol de col·lectors o administradors.

A partir de 1820, aproximadament, l'Ajuntament es desentén de les seves obligacions i el vicari o capellà es converteix en l'únic administrador de l'establiment.

            -Serveis que proporcionava:

                        -Allotjar els rodamóns que passaven pel poble

                        -Allotjar alguns malalts

                        -Fer caritat als pobres

                        -Compra de medicines i aliments per als malalts      

            -Propietats:---

            -Vida econòmica:

                        -Ingressos (segle XVIII-XIX):

                                   -Fixos: cobraments de les pensions anuals dels censals imposats en èpoques anteriors i que ascendien a la minúscula quantitat de 4 lliures, 12 sous i un diner. Els problemes per fer efectius aquests diners serien constants fins que cap al 1832 es deixen de cobrar definitivament.

                        -Despeses: manteniment de l'edifici (paleta, fuster...), llits, roba, aliments, medicines, almoines...

            -Síntesi històrica: amb alguna dada fragmentària de finals de l'edat mitjana, la institució ens és relativament coneguda des del segle XVIII fins a la seva desaparició cap al 1862. Durant aquesta època se succeeixen les crisis en els ingressos derivades de diversos sotracs econòmics i socials, guerres... i les despeses acostumaven a superar les entrades. Tot i així, com una certa excepció, el període 1768-91 és d'una certa bonança, amb el cobrament íntegre de les pensions, saldos anuals positius, comptes detallats... El segle XIX, amb la Guerra del Francès, la generalització dels impagaments dels censals i la inhibició de l'Ajuntament faran entrar en agonia la institució que es limitarà a algunes almoines fruit dels captiris que farà el mateix vicari a l'església.

 

-Possibilitats d’estudi: per la documentació conservada, gairebé exclusivament a l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona, hi hauria possibilitats d’elaborar un estudi d’una certa entitat.

 

-Possibilitats de reivindicació: divulgació local i global dels estudis que es puguin portar a terme i col·locació d’algun tipus d’element recordatori (per exemple, una placa) al lloc on hi havia hagut l’hospital (actual Ajuntament).

 

-Altres aspectes:---

 

-Annex fotogràfic:---

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada